АД Господинов и Генчев

И през 2024-та фондът на ЕС „Ideas Powered for Business“ ще компенсира малки и средни предприятия за разходи по обекти на интелектуална собственост

За поредна годината стартира програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”. Тя е финансирана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската комисия. Програмата цели подпомагане защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, предоставяйки субсидии за регистрация на търговски марки, дизайни, патенти, сортове растения, както и за услугата IP Scan.

Какви са новостите в програмата за 2024г.? 

Срокът за кандидатстване е от 22.01.2024г. до 06.12.2024г. За разлика от миналата година, през новата 2024г. в програмата са включени нови услуги, като има промяна и по отношение на размерите им:  

 • В рамките на Ваучер 1 (IP Scan) се предлага услугата IP Scan Enforcement – Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост. 
 • По отношение на Ваучер 2 (Търговска марка и промишлен дизайн) таксата за териториално разширение на международните заявки вече включва и държави в ЕС. 
 • В обхвата на Ваучер 3 (Патент) за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 % от правни разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент. 
 • Ваучер 4 (Сортове растения) включва в своя обхват освен таксата за онлайн кандидатстване и експертиза, като възможността за възстановяване на разходи е до 75%. 

Повече подробности за програмата ще откриете надолу в статията. 

Вид и размер на финансирането

МСП ще могат да се ползват от финансово подпомагане, когато заявяват нови търговски марки и дизайни. Компенсирането може да се използва и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan). Търговските марки или дизайн могат да бъдат национални, регионални или на ЕС. Формата, под която ще бъде предоставена помощта, е ваучери. Чрез тях всеки бенефициер МСП ще може да поиска възстановяване на направените по заявяване или предварителна диагностика разходи за държавни такси, както следва:  

 • Възстановяване на до 90% от разходите за услугата по предварителна диагностика (IP Scan); 
 • Възстановяване на до 90% от разходите за услугата по Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост (IP Scan Enforcement);  
 • Възстановяване на до 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни на национално и европейско равнище; 
 • Възстановяване на до 50% от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни извън ЕС. В това число влизат и заявките за международни марки, като при тях таксата за териториално разширение включва и държавите в ЕС; 
 • Възстановяване на до 75% от таксата за електронно подаване на заявки и експертиза за сортовете растения на ниво ЕС; 
 • Възстановяване на до 75% от разходите за такси за патенти на национално и европейско равнище; 
 • Възстановяване на 50 % от правни разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент. 

 

В Програмата за 2024г. са предвидени 4 вида ваучери: 

 1. Ваучер за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост и диагностика на правоприлагането на интелектуална собственост на стойност 1350 евро. 
 2. Ваучер за регистрацията на търговска марка и дизайн на стойност 1000 евро. 
 3. Ваучер за регистрация на патенти на максимална стойност до  3500 евро в зависимост от заявените дейности.  

3.1. За разходите, свързани със заявка и проучване на патент на национално или европейско равнище размерът на ваучера до 1500 евро. 

3.2. По отношение на възстановяването на правни разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент размерът на ваучера е до 2000 евро. 

       4. Ваучер за  заявки за сортовете растения на ниво ЕС на стойност 1500 евро. 

Всички ваучери са със срок на валидност 2 месеца. Всеки бенефициер може еднократно да увеличи срокът им за използване с до 4 месеца. Удължаването може да бъде направено само през последния месец от първоначалния двумесечен период на активиране. 

Кандидатстване

Могат да кандидатстват дружества, които отговаря на официалното определение на ЕС за малко или средно предприятие. Както и през миналата година, кандидатстването става с подаване на формуляр, достъпен след като МСП създаде свой профил във Фонда.

След одобряване на заявлението, кандидатът получава уведомление за отпускането на безвъзмездни средства и ваучери. Кандидатът следва да заяви дейностите, за които желае да му бъдат възстановени разходи. Всеки одобрен кандидат получава ваучер съгласно вида компенсиране, което желае. 

Следващата стъпка по процедурата е да се попълни втори формуляр – за възстановяване, отново достъпен в профила на МСП във Фонда. Това активира ваучера. В рамките на 1 месец от активирането Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ще извърши съответното плащане на сумата по ваучера  

Фондът не покрива разходи за предварително регистрирани или заявени търговски марки, дизайни, патентни, сортове растения, нито правните разходи по регистрация по отношение на част от обектите на интелектуална собственост (използване на услуги на адвокат или представител по индустриална собственост, разходи след производство по опозиция и др.). С новостите от тази година единствените правни разходи, които могат да бъдат покрити от Фонда, са тези, свързани с изготвянето и подаването на нови заявки за европейски патент и то при условие че са предоставени от представители по индустриална собственост, които имат право да представляват заявители в производства пред Европейското патентно ведомство. 

Заключение

За поредна година Фондът цели да насърчи МСП да потърсят закрила на своите „нематериални активи с добавена стойност“, произтичащи от дейността им в иновациите. Това включва най-вече означенията, които предприятията използват в своята търговска дейност, както и специфичния външен вид на продуктите, които предлагат. Наличието на регистрирана търговска марка или промишлен дизайн е стъпка към повишаване на конкурентоспособността на дадено предприятие на пазара и предпоставка за успешен бизнес. По този начин се дава възможност на всяко МСП успешно да защитава свои обозначения, външен вид, стоки или услуги от непозволено използване или копиране. Същевременно инвестирането в правата върху интелектуална собственост представлява и средство за стимулиране на икономиката на ЕС и за подобряване на живота и благосъстоянието на европейската общественост. По-кратките срокове за използване на ваучерите са с цел по-бързо освобождаване на неизползваните средства по тази програма. 

От 22.01.2024г. може да кандидатствате за отпускане на безвъзмездни средства по програмата директно чрез портала на Фонда.

Възползвайте се от финансирането на ЕС за регистрация на Вашата търговска марка, като посетите страницата с услугите ни за търговски марки и заявите своята сега!

За повече информация или съдействие във връзка програмата не се колебайте да отправите запитвания към нас.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Поискай консултация