Процесуално представителство - Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"

Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен (съд, администрация) или частен орган (ЧСИ, арбитраж, нотариус), от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси. То, разбира се е и услуга, която предлагаме хоризонтално, но тя се развива по нормативно установени принципи и правила, чието дълбоко познаване е от изключително важно значение за ефективното й осъществяване. Ето защо процесуалното представителство е наша отделна сфера на компетентност, в която сме специализирани в областта на електронните доказателства.

Ние предлагаме процесуално представителство предимно по граждански/търговски казуси, но и по административни такива в определени области – защита на личните данни, потребителите и конкуренцията. Кантората ни е една от малкото в България, която има опит и специализация в колективните искове.

Нашите задълбочени познания по правилата за развитие на процеса, за доказване и доказателствени средства, за обезпечаване и принудително изпълнение на предмета на спора и т.н., ни позволяват да предлагаме услуга, която се отличава с това, че

 • Можем много добре да преценим какви са шансовете Ви да спечелите едно дело, преди да го започнем;
 • Никога няма да Ви посъветваме да започнете дело, ако не сме проверили и не сме се подсигурили, че ще можем да изпълним реално решението по него
 • Можем бързо и ефективно да обезпечим Вашето вземане, преди да започнем дело;
 • Можем да оценим и съберем много по-широк кръг доказателства, особено електронни, които да послужат успешно пред съда;
 • Винаги предлагаме и можем да осъществим преговори и медиация за доброволно уреждане на спора;
 • Разполагаме със стегнат и високо организиран екип, който може да работи под напрежение и да се справи с всякакви процесуални срокове. Използваме външен експертен ресурс, когато се налага решаване на по- специализирани въпроси от областта на науката, техниката, финансите и др.

НАШИЯТ ОПИТ

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ има близо 95% успеваемост по дела пред българските съдилища и административни органи. Представлявали сме успешно наши клиенти пред всички инстанции на съда, в производства пред регулатори, пред арбитраж, помирителни комисии, участвали сме в множество изпълнителни и нотариални производства, така също и пред регистри и други охранителни производства.

Членовете на екипа ни са автори на научни статии и публикации в областта на процесуалното представителство, като адв. Господинов е начело на юридическия екип, завел първия в историята колективен иск срещу Столична община за замърсяването на въздуха в София. Той, също така е и дипломиран Медиатор със специалност „Търговска медиация“, както и е специализирал Преговори към University of Michigan, САЩ.

Ежедневно работим върху нови методи и практики за постигане на високи резултати при преговори и медиация, обръщаме сериозно внимание на психологията, поведенческата икономика и теорията на игрите.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Имам спор по изпълнението на договор – как да го разрешим?
 • Мой клиент не си плаща навреме по договора, искам да си събера парите бързо и ефективно, без да му оставям възможност да укрие имущество
 • Мой доставчик заведе иск срещу мен в арбитраж. Искам да се защитя.
 • Имам спор с регулатор – КЗК, КЗП, КЗЛД във връзка с прилагането на регулациите от страна на моя бизнес;
 • Имам съдебно решение в моя полза и искам бързо да събера парите чрез ЧСИ;
 • Искам да продам недвижим имот, през какви процедури трябва да премина, за да е всичко законно и в мой интерес?
 • Административен орган ми наложи имуществена санкция, как да се защитя?

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела пред съд или арбитраж – искови молби, отговори, жалби, пълномощни, събиране на доказателства и пр.;
 • Обезпечение на бъдещ иск;
 • Представителство по заповедно производство и искове с малък материален интерес – европейски и национални процедури;
 • Консултации по отношение на възможностите за съдебна защита на увреденото Ви право и шансовете за успех в съда;
 • Защита и представителство по изпълнителни дела пред ЧСИ, ДСИ, публични изпълнители и др.;
 • Процесуално представителство пред регулатори – КЗК, КЗП, КЗЛД и др.;
 • Процесуално представителство, обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната и общинската администрация;
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение и събиране на вземания от длъжници;
 • Представителство при преговори и в производство по медиация;
 • Организиране и провеждане на медиация и арбитраж ad hoc.

ПУБЛИКАЦИИ

Нарушават ли се и какви права при използването на чужда марка чрез домейн препращане или включване в уебсайт код? Възможностите, които Интернет открива за пазарен растеж, водят и до опасност от увреждане на конкурентни права и интереси. Много от нашите клиенти се оплакват от използването на тяхна марка в домейн, който пренасочва към чужд уебсайт…

Какво да направим, ако ни заплашват с прехвърляне на имота на трето лице?   Скокът на цените на строителните материали не престава да бъде актуална и пораждаща тревоги тема от началото на годината. Засегнати са както строителите, принудени да забавят изпълнението на строителствата поради липса на средства за покриване на разходите си, така и купувачите на…

Какво успяха да извоюват столичани след дългогодишни съдебни битки относно чистотата на атмосферния въздух в София? От 2017г. срещу Столичната община т.нар. „Група за чист въздух“, част от която е и нашият екип, води колективен иск относно мръсния въздух в столицата. Целта му е да се обърне внимание на бездействието на общинските власти по отношение…

Или как едно съдебно решение може да промени значително практиките на low cost превозвачите. На пръв поглед въпросът дали туроператорите могат да съдят когото и да е и в частност – авиокомпаниите, изглежда тривиален. Разбира се, че могат да заведат иск срещу всеки, стига да имат правно основание за това. В нашата практика обаче срещаме…

© 2022 Linx.bg

logo-footer