Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен (съд, администрация) или частен орган (ЧСИ, арбитраж, нотариус), от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси. То, разбира се е и услуга, която предлагаме хоризонтално, но тя се развива по нормативно установени принципи и правила, чието дълбоко познаване е от изключително важно значение за ефективното й осъществяване. Ето защо процесуалното представителство е наша отделна сфера на компетентност, в която сме специализирани в областта на електронните доказателства.

Ние предлагаме процесуално представителство предимно по граждански/търговски казуси, но и по административни такива в определени области – защита на личните данни, потребителите и конкуренцията. Кантората ни е една от малкото в България, която има опит и специализация в колективните искове.

Нашите задълбочени познания по правилата за развитие на процеса, за доказване и доказателствени средства, за обезпечаване и принудително изпълнение на предмета на спора и т.н., ни позволяват да предлагаме услуга, която се отличава с това, че

 • Можем много добре да преценим какви са шансовете Ви да спечелите едно дело, преди да го започнем;
 • Никога няма да Ви посъветваме да започнете дело, ако не сме проверили и не сме се подсигурили, че ще можем да изпълним реално решението по него
 • Можем бързо и ефективно да обезпечим Вашето вземане, преди да започнем дело;
 • Можем да оценим и съберем много по-широк кръг доказателства, особено електронни, които да послужат успешно пред съда;
 • Винаги предлагаме и можем да осъществим преговори и медиация за доброволно уреждане на спора;
 • Разполагаме със стегнат и високо организиран екип, който може да работи под напрежение и да се справи с всякакви процесуални срокове. Използваме външен експертен ресурс, когато се налага решаване на по- специализирани въпроси от областта на науката, техниката, финансите и др.

НАШИЯТ ОПИТ

Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ има близо 95% успеваемост по дела пред българските съдилища и административни органи. Представлявали сме успешно наши клиенти пред всички инстанции на съда, в производства пред регулатори, пред арбитраж, помирителни комисии, участвали сме в множество изпълнителни и нотариални производства, така също и пред регистри и други охранителни производства.

Членовете на екипа ни са автори на научни статии и публикации в областта на процесуалното представителство, като адв. Господинов е начело на юридическия екип, завел първия в историята колективен иск срещу Столична община за замърсяването на въздуха в София. Той, също така е и дипломиран Медиатор със специалност „Търговска медиация“, както и е специализирал Преговори към University of Michigan, САЩ.

Ежедневно работим върху нови методи и практики за постигане на високи резултати при преговори и медиация, обръщаме сериозно внимание на психологията, поведенческата икономика и теорията на игрите.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Имам спор по изпълнението на договор – как да го разрешим?
 • Мой клиент не си плаща навреме по договора, искам да си събера парите бързо и ефективно, без да му оставям възможност да укрие имущество
 • Мой доставчик заведе иск срещу мен в арбитраж. Искам да се защитя.
 • Имам спор с регулатор – КЗК, КЗП, КЗЛД във връзка с прилагането на регулациите от страна на моя бизнес;
 • Имам съдебно решение в моя полза и искам бързо да събера парите чрез ЧСИ;
 • Искам да продам недвижим имот, през какви процедури трябва да премина, за да е всичко законно и в мой интерес?
 • Административен орган ми наложи имуществена санкция, как да се защитя?

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела пред съд или арбитраж – искови молби, отговори, жалби, пълномощни, събиране на доказателства и пр.;
 • Обезпечение на бъдещ иск;
 • Представителство по заповедно производство и искове с малък материален интерес – европейски и национални процедури;
 • Консултации по отношение на възможностите за съдебна защита на увреденото Ви право и шансовете за успех в съда;
 • Защита и представителство по изпълнителни дела пред ЧСИ, ДСИ, публични изпълнители и др.;
 • Процесуално представителство пред регулатори – КЗК, КЗП, КЗЛД и др.;
 • Процесуално представителство, обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната и общинската администрация;
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение и събиране на вземания от длъжници;
 • Представителство при преговори и в производство по медиация;
 • Организиране и провеждане на медиация и арбитраж ad hoc.

ПУБЛИКАЦИИ

Възможно ли е и в какви рамки нотариусите имат право да удостоверяват копия на електронни документи?  Много често правнорелевантните факти се случват в електронна среда, която не е под контрола на правоимащата страна, а често е и под контрола на задължената страна. В такива случаи, заинтересованите търсят начини да оставят следи от тези доказателства под…

И през 2024-та фондът на ЕС „Ideas Powered for Business“ ще компенсира малки и средни предприятия за разходи по обекти на интелектуална собственост За поредна годината стартира програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”. Тя е финансирана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската…

И през 2023-та фондът на ЕС „Ideas Powered for Business“ ще компенсира малки и средни предприятия за разходи по обекти на интелектуална собственост За поредна годината стартира програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”. Тя е финансирана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската…

Как екипът на Адвокатското ни дружество успя да се пребори за преустановяване на противоречивата съдебна практика по въпроси от авторското право На 15.12.2022 г. с разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело 3/2022г. по предложение на Висшият адвокатски съвет. Неговият предмет е преустановяване на противоречивата съдебна практика по въпроси, свързани с определянето на…

© 2022 Linx.bg

logo-footer