turizm-gglaw

Обслужването на бизнеса и неговите отношения с партньори, съдружници, доставчици, клиенти, конкуренти и държавата е основният фокус на дейността на „Господинов и Генчев“. Нашето фундаментално кредо е, че използваме правни средства, за да решаваме бизнес проблеми – минимизиране на риск, оптимизиране на възможности и процеси, създаване на добавена стойност, изграждане на устойчиви стратегии. В широката сфера на търговското право имаме тясна специализация в обслужването на бизнеси в туризма.

Услугите ни обхващат всички търговски отношения – дружествени, между търговци, на търговци с потребители и със служители. С правни средства помагаме за изграждането стабилна бизнес структура, с ясни и справедливи правила за вземане на решения, разпределяне на печалба, придобиване и загуба на членски права и носене на отговорност. Уреждаме отношенията на дружеството с инвеститори, включително публичното набиране на средства.

Имаме подготовката да изготвим всякакви договори, които търговците сключват със своите клиенти, доставчици, партньори, посредници и други. В „Господинов и Генчев“ имаме специален метод за анализиране на рискове в бизнес отношения и структуриране на договори, чрез който гарантираме, че винаги ще изхождаме от Вашия специфичен интерес, а не от наложилите се типични отношения в една или друга сфера.

Нашият екип предлага, наред с общото търговско обслужване, специализирано такова в областта на туризма – отношения с потребители на туристически услуги, отношения между туроператори, туристически агенти, хотелиери и ресторантьори – в България и чужбина, отношения с държавата и съответните регулаторни органи. Туризмът притежава своите специфики като стопански отрасъл, но и като държавно регулирана дейност от Закона за туризма и други специални нормативни актове.

НАШИЯТ ОПИТ

Дейността на „Господинов и Генчев“ е тясно фокусирана върху обслужването нуждите на бизнеса. Опитът ни се простира върху широк спектър правни операции, свързани с функционирането на търговския оборот. Извършили сме стотици процедури пред Търговския регистър – учредявания на ООД и АД, преобразувания, вписване на промени, обявяване на актове, ликвидация, апорт и т.н. Имаме богат опит в изготвянето на договори с клиенти и контрагенти от всякакво естество. Участваме в изграждането и правното обезпечаване на онлайн платформи и интернет магазини.

Екипът ни от години е специализиран в обслужване на туроператори и туристически агенти. Наши клиенти са редица Туроператори в България, които се занимават както с изходящ, така и с входящ туризъм. В работата си сме преминали успешно през всякакви казуси – от спорове с туристи, през казуси с регулатори, до преговори с търговци и контрагенти. Натрупали сме опит по редица административни и съдебни производства срещу актове и постановления на КЗП, представлявали сме наши клиенти по колективни искове, спорове със самолетни компании пред ГД „ГВА“ и пред съд, участвали сме в помирителни производства и много други.

Екипът на АД“Господинов и Генчев“ е писал множество становища и консултации за „Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти“ (АБТТА).

Консултирали сме многократно наши клиенти по различни въпроси от приложението на конкурентното законодателство, с което сме допринесли за избягването на множество рискове и санкции. Адвокатите ни са участвали в процедури пред КЗК във връзка с производства по установяване на нарушение на конкуренцията. Имаме опит и от съдебни обжалвания на актове на КЗК пред ВАС.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Моята фирма пуска на пазара нов продукт и искаме да разделим риска и/или да повишим доверието на кредиторите в нас.
 • Имам проблеми с доставчиците си, могат ли да се решат с нов договор?
 • Затруднявам се да задържа работниците си и те масово напускат. Как да се предпазя от този риск?
 • Искам да предлагам типов договор на всички свои клиенти, кои са моите най-съществени интереси и как да ги защитя?
 • Туристи използвали нашите услуги се оплакват от пътуването и заплашват с КЗП, какво да направим?
 • Не сме сигурни дали общите условия на договорите ни за туристически пакет отговарят на изискванията на закона.
 • Работим с туристически агент, който не плаща навреме – Как следва да процедираме?
 • Бихме искали да продаваме туристически пакети електронно. Как да го направим законосъобразно?
 • КЗП дойде на проверка и ни състави акт/наказателно постановление, как можем да го обжалваме?
 • Самолетна компания отмени полет, за който имахме групова резервация. Какви са правата ни като туроператор?
 • Искам да се занимавам с туроператорска/туристическа агентска дейност – как мога да получа лиценз?
 • Разпространявани са неверни твърдения или изопачени факти срещу стоките и услугите, които предлага нашата фирма от конкурентите ни. Как да се защитим?
 • Конкурентите ни се опитват да ни изхвърлят от пазара със забранени и непазарни средства – забранени вертикални споразумения, злоупотреба с господстващо положение, заблуждаваща и сравнителна реклама и т.н. Как можем да им противодействаме?
 • Имаме съставен акт от КЗП и искат да ни глобят. Какви действия трябва да предприемем?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества или групи от дружества;
 • Пълен правен одит на дейността на търговеца, включващ – сделки с клиенти и доставчици, защита на индустриални права, отношения с работници, защита на лични данни, конкурентни и потребителски отношения и други;
 • Консултации за правно съответствие и управление на правния риск при изготвяне на бизнес стратегии, оперативни процеси, правила за организация и вътрешен ред, структуриране/преструктуриране на бизнеса и т.н.;
 • Консултации и изготвяне на търговски договори и други търговски сделки;
 • Консултации и представителство при спорове между съдружници;
 • Консултации и изготвяне на всички видове търговски договори в туризма, като: Договор за туристически пакет + общи условия, договори ТО-ТА и ТО-ТО, договори с контрагенти, екскурзоводи и други;
 • Уреждане на отношенията свързани с жалби и рекламации на потребители;
 • Процесуално представителство по спорове с потребители и контрагенти пред КЗП и съда;
 • Предварителни консултации по спазване на националните и европейски норми по отношение на производство и търговия с определен продукт, планирани споразумения и бизнес поведение, с цел избягване на забранени споразумения и нарушаване на правата на потребителите;
 • Консултации по търговски и рекламни стратегии, придобивания, партньорски споразумения, ценови политики и т.н.;
 • Преглед и изготвяне на общи условия, договори, уведомления и актове, които са съобразени с действащото законодателство, включително правилата за неравноправни клаузи;
 • Правна помощ и консултации по въпросите на електронната търговия и защитата на личните данни.

ПУБЛИКАЦИИ

Представлява ли удължаването на промоционална кампания предоставяне на невярна информация по смисъла на чл.68ж, т.7 от Закона за защита на потребителите?  В днешно време провеждането на  промоционални кампании се превръща в една от водещите маркетингови стратегии за повечето търговци. Целта на такива кампании може да бъде най-разнообразна – рекламна, достигане на по-голям оборот и др. Обикновено…

Отмяна на полет поради непреодолими и непредвидими причини. Какви са правата на туроператорите в този случай?    Известно е, че при туристическите пакети, туроператорът е този, който има отношения със самолетните компании. Те се изразяват в резервация на местата на пътниците на борда на самолета и издаването на билети, а туроператорът заплаща авансово резервацията.    Какво…

Неравноправни клаузи в потребителските договори за въздушен превоз на пътници Договорът за превоз на пътници по въздух е уреден в Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). Същият представлява неформален, двустранен, възмезден, комутативен договор, чиято основна цел е промяна местоположението на пътника вследствие на осъществения превоз. Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗГВ, за неуредените…

© 2022 Linx.bg

logo-footer