turizm-gglaw

Обслужването на бизнеса и неговите отношения с партньори, съдружници, доставчици, клиенти, конкуренти и държавата е основният фокус на дейността на „Господинов и Генчев“. Нашето фундаментално кредо е, че използваме правни средства, за да решаваме бизнес проблеми – минимизиране на риск, оптимизиране на възможности и процеси, създаване на добавена стойност, изграждане на устойчиви стратегии. В широката сфера на търговското право имаме тясна специализация в обслужването на бизнеси в туризма.

Услугите ни обхващат всички търговски отношения – дружествени, между търговци, на търговци с потребители и със служители. С правни средства помагаме за изграждането стабилна бизнес структура, с ясни и справедливи правила за вземане на решения, разпределяне на печалба, придобиване и загуба на членски права и носене на отговорност. Уреждаме отношенията на дружеството с инвеститори, включително публичното набиране на средства.

Имаме подготовката да изготвим всякакви договори, които търговците сключват със своите клиенти, доставчици, партньори, посредници и други. В „Господинов и Генчев“ имаме специален метод за анализиране на рискове в бизнес отношения и структуриране на договори, чрез който гарантираме, че винаги ще изхождаме от Вашия специфичен интерес, а не от наложилите се типични отношения в една или друга сфера.

Нашият екип предлага, наред с общото търговско обслужване, специализирано такова в областта на туризма – отношения с потребители на туристически услуги, отношения между туроператори, туристически агенти, хотелиери и ресторантьори – в България и чужбина, отношения с държавата и съответните регулаторни органи. Туризмът притежава своите специфики като стопански отрасъл, но и като държавно регулирана дейност от Закона за туризма и други специални нормативни актове.

НАШИЯТ ОПИТ

Дейността на „Господинов и Генчев“ е тясно фокусирана върху обслужването нуждите на бизнеса. Опитът ни се простира върху широк спектър правни операции, свързани с функционирането на търговския оборот. Извършили сме стотици процедури пред Търговския регистър – учредявания на ООД и АД, преобразувания, вписване на промени, обявяване на актове, ликвидация, апорт и т.н. Имаме богат опит в изготвянето на договори с клиенти и контрагенти от всякакво естество. Участваме в изграждането и правното обезпечаване на онлайн платформи и интернет магазини.

Екипът ни от години е специализиран в обслужване на туроператори и туристически агенти. Наши клиенти са редица Туроператори в България, които се занимават както с изходящ, така и с входящ туризъм. В работата си сме преминали успешно през всякакви казуси – от спорове с туристи, през казуси с регулатори, до преговори с търговци и контрагенти. Натрупали сме опит по редица административни и съдебни производства срещу актове и постановления на КЗП, представлявали сме наши клиенти по колективни искове, спорове със самолетни компании пред ГД „ГВА“ и пред съд, участвали сме в помирителни производства и много други.

Екипът на АД“Господинов и Генчев“ е писал множество становища и консултации за „Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти“ (АБТТА).

Консултирали сме многократно наши клиенти по различни въпроси от приложението на конкурентното законодателство, с което сме допринесли за избягването на множество рискове и санкции. Адвокатите ни са участвали в процедури пред КЗК във връзка с производства по установяване на нарушение на конкуренцията. Имаме опит и от съдебни обжалвания на актове на КЗК пред ВАС.

ТИПИЧНИ КАЗУСИ

Нашите клиенти често се обръщат към нас със следните проблеми:

 • Моята фирма пуска на пазара нов продукт и искаме да разделим риска и/или да повишим доверието на кредиторите в нас.
 • Имам проблеми с доставчиците си, могат ли да се решат с нов договор?
 • Затруднявам се да задържа работниците си и те масово напускат. Как да се предпазя от този риск?
 • Искам да предлагам типов договор на всички свои клиенти, кои са моите най-съществени интереси и как да ги защитя?
 • Туристи използвали нашите услуги се оплакват от пътуването и заплашват с КЗП, какво да направим?
 • Не сме сигурни дали общите условия на договорите ни за туристически пакет отговарят на изискванията на закона.
 • Работим с туристически агент, който не плаща навреме – Как следва да процедираме?
 • Бихме искали да продаваме туристически пакети електронно. Как да го направим законосъобразно?
 • КЗП дойде на проверка и ни състави акт/наказателно постановление, как можем да го обжалваме?
 • Самолетна компания отмени полет, за който имахме групова резервация. Какви са правата ни като туроператор?
 • Искам да се занимавам с туроператорска/туристическа агентска дейност – как мога да получа лиценз?
 • Разпространявани са неверни твърдения или изопачени факти срещу стоките и услугите, които предлага нашата фирма от конкурентите ни. Как да се защитим?
 • Конкурентите ни се опитват да ни изхвърлят от пазара със забранени и непазарни средства – забранени вертикални споразумения, злоупотреба с господстващо положение, заблуждаваща и сравнителна реклама и т.н. Как можем да им противодействаме?
 • Имаме съставен акт от КЗП и искат да ни глобят. Какви действия трябва да предприемем?

УСЛУГИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества или групи от дружества;
 • Пълен правен одит на дейността на търговеца, включващ – сделки с клиенти и доставчици, защита на индустриални права, отношения с работници, защита на лични данни, конкурентни и потребителски отношения и други;
 • Консултации за правно съответствие и управление на правния риск при изготвяне на бизнес стратегии, оперативни процеси, правила за организация и вътрешен ред, структуриране/преструктуриране на бизнеса и т.н.;
 • Консултации и изготвяне на търговски договори и други търговски сделки;
 • Консултации и представителство при спорове между съдружници;
 • Консултации и изготвяне на всички видове търговски договори в туризма, като: Договор за туристически пакет + общи условия, договори ТО-ТА и ТО-ТО, договори с контрагенти, екскурзоводи и други
 • Уреждане на отношенията свързани с жалби и рекламации на потребители
 • Процесуално представителство по спорове с потребители и контрагенти пред КЗП и съда
 • Предварителни консултации по спазване на националните и европейски норми по отношение на производство и търговия с определен продукт, планирани споразумения и бизнес поведение, с цел избягване на забранени споразумения и нарушаване на правата на потребителите
 • Консултации по търговски и рекламни стратегии, придобивания, партньорски споразумения, ценови политики и т.н.
 • Преглед и изготвяне на общи условия, договори, уведомления и актове, които са съобразени с действащото законодателство, включително правилата за неравноправни клаузи
 • Правна помощ и консултации по въпросите на електронната търговия и защитата на личните данни

ПУБЛИКАЦИИ

Кой, на кого, кога и как е длъжен да връща пари по отменените заради коронавируса пътувания? Миналата седмица отбелязахме 1 година от обявяването на извънредното положение в България на 13.03.2020г. Едно събитие с голямо политическо значение, дало началото на поредица юридически решения, които трябваше да дадат отговори на многото въпроси, пред които беше изправено българското общество във вихъра на коронавирус пандемията.  Несъмнено един от тези сложни ребуси и до днес продължава да бъде проблемът с…

Кои туристически пътувания са „отменени поради разпространението на COVID-19“ и в какъв срок трябва да бъдат върнати предплатените суми?  Световната кризата с COVID-19 от началото на годината доведе и продължава да нанася множество щети в почти всички сектори на икономиката. Един от най-засегнатите браншове още от самото начало на пандемията е туризма. В период от повече от половин…

Разширява се обхвата на 12-месечния срок за връщане на суми по туристически пакети    Компенсирането за пътувания, отменени заради COVID-19, ще става в срок до 12 месеца от отмяната. Това прие Народното събрание с поредно изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците(ЗМДВИППП). Още на 30.07.2020г. на второ четене се прие предложението за ревизиране на чл. 25…

© 2021 Linx.bg

logo-footer

         

You cannot copy content of this page