АД Господинов и Генчев

През 2018-та година беше приета (с Държавен вестник, бр. 37 от 4.05.2018 г) голямата реформа в Закона за туризма във връзка с приложението на Директивата за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (Директива 2015/2302). С нея се засяга сериозно дейността на туроператорите и туристическите агенти, както и всички останали търговци, предлагащи туристически услуги. Една от най-големите и съществени промени беше влязлата в сила малко по-късно (на 01.07.18г.) реформа на уредбата на утвърдените до тогава договори за организирано туристическо пътуване с обща цена. Те вече отпаднаха като понятие и на тяхно място се появиха туристическите пакети и свързаните туристически услуги като основни форми на групиране на продукти в туризма.
Тази статия е предназначена за това да даде яснота какво представлява „туристическия пакет“ по смисъла на Закона за туризма (ЗТ) и Директива 2015/2302, а в последващи статии ще разгледаме свързаните туристически услуги, изискванията за електронна търговия и други въпроси, които интересуват туристическия бизнес.

Какво е „туристически пакет“ и кои са неговите видове?

Съгласно т.67 от пар.1 към Допълнителните разпоредби на ЗТ “Туристически пакет” е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция. От тук нататък, в зависимост от това дали тези услуги, насочени към едно и също пътуване са част от един договор или са част от няколко договора, сключени с няколко търговци, но тясно свързани помежду си, биват две основни групи:

Един договор, един пакет:

Това е хипотезата на пар.1, т.67, б. „а)“ от ДР на ЗТ, при която един търговец (не е изключено това да са и група търговци в консорциум), комбинира туристическите услуги по своя програма или избрана от пътуващите програма и им слага обща цена.
Този случай съвпада в голяма степен с предходната дефиниция на „Договор за организирано пътуване с обща цена“ като очевидната разлика е, отпадането на изискването цената да бъде „обща“ и по предефинирана програма. Вместо това изрично се допуска пакетът да бъде „сглобен“ по избор на пътуващия. Това са например все по-популярните програми, които се съставят по заявка на предварително формирана група.

Много договори, един пакет:

Това са 5 хипотези в пар.1, т.67, б. „б)“ от ДР на ЗТ, при които отделни туристически услуги се продават чрез различни договори и от различни търговци, но поради функционалната или смисловата връзка на отделните туристически услуги се възприемат от туриста или му служат като туристически пакет.
Ето тук е голямата новост в закона, която предизвиква объркване сред търговци и регулатори.
Съвременните отношения в туристическия бизнес и най-вече новите онлайн форми предполагат разширяване на традиционното понятие за организирано туристическо пътуване, оттам и ситуациите, при които туристите се ползват със защита. Ето кои са новите 5 хипотези, при които е налице туристически пакет, независимо, че услугите се продават от отделни търговци, ако те се:

Общ резервационен процес („single booking process”)

аа) закупуват само от един пункт за продажби и са избрани, преди пътуващият да се съгласи да плати;

Това са случаите, в които 1 клиент влиза в офис или на уебсайт на Туроператор и си поръчва издаването на самолетен билет, но, преди да го плати, резервира от същото място и нощувка. За туриста двете услуги са взаимно свързани – не би пътувал със самолета, ако няма нощувка на изгодна за него цена. Възможно е и да се касае за друг тип туристическа услуга, например уроци по йога от известен гуру, концерт на определена група и прочее.
Ако договарянето на две услуги е започнало в един пункт за продажба, но там е резервирана една от тях, а другата е резервирана в последствие на друго място, то нямаме единен резервационен процес. В примера със самолетния билет, няма да имаме пакет, ако туроператорът е предложил нощувка в хотел в дестинацията на полета, но резервацията е станала след като туристът е пристигнал там. В този случай ще имаме продажба на свързани услуги.
Такива са и случаи, при които клиента влиза в интернет портал за туристически услуги, на който продуктите си предлагат различни търговци. Туристът сам избира и си комбинира пътуване като пълни „кошница“, а накрая си поръчва пакета като реално се договаря с всеки един от търговците пряко. Плащането за него може да се случва в момента на резервацията или да бъде отложено, няма значение. Единственото, което е важно, е резервационният процес за всички услуги да бъде един, за да се считат избраните услуги в кошницата като „пакет“.

Общата цена.

бб) предлагат, продават или начисляват на пакетна или на обща цена;

При тази хипотеза туристът отново купува отделни туристически услуги на различни търговци, но този път някой туроператор предварително е подбрал и комбинирал услугите, като ги е пакетирал с обща цена, на която ги предлага.

Продават се като пакет.

вв) рекламират или продават под наименованието “туристически пакет” или под друго подобно наименование;

Дори и комбинацията от услуги да не отговаря на горните условия за да се считат за пакет, ако се предлагат и продават от определен търговец с обозначението „пакет“ или подобно, ще се третират като такъв. За „подобно“ наименование следва да се разбира такова, което подсказва, че услугите са взаимно свързани – „пълна програма“, „all inclusive” и т.н.

Пакети, които се конкретизират по избор на туриста.

гг) комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду различни видове избрани туристически услуги,

Това са популярните случаи, в които се закупува подаръчен ваучер, който дава право да се ползват 2 или повече туристически услуги от доставчици по избор на туриста. Например: „Винен уикенд за 2-ма“, в който пакет се включва избор измежду 5 места за настаняване тип „Шато“ + хранене и SPA процедури, измежду които туристът може да избере в определен срок. Към момента на купуване на ваучера няма договорка с никой конкретен доставчик на туристически услуги за нощувките или допълнителните атракции, но конкретизацията им предстои и търговецът, продаващ ваучера, всъщност продава пакет.

„Click-through“ резервационен процес.

дд) закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн резервации, при които името на пътуващия, информацията за плащането от негова страна и адресът на електронната му поща се предават от търговеца, с когото е сключен първият договор, на друг търговец или на търговци и не по-късно от 24 часа след потвърждаването на резервацията за първата туристическа услуга се сключи договор с този търговец или с тези търговци.

Това са такива резервационни процеси, при които различни търговци, посредством различни уебсайтове си „подават“ клиент чрез предаването на данни за неговата самоличност, детайли за плащане и e-mail като връзка за контакт. Например, при резервация за полет получаваме e-mail, с който ни канят да си наемем и автомобил от летището до града, като ключовото тук е, че, при желание да си наемем автомобила и съответен клик върху офертата, отиваме на уебсайта на новия търговец, който вече ни знае данните и ни предлага директно плащане. Ако всичко това се случи в рамките на 24 часа след резервацията на полета, то се счита, че е налице туристически пакет. В този случай, лицето, което предава данните (самолетната компания), ще бъде туроператорът и организатор на пакета – т.60 от пар.1 на ДР на ЗТ.
Ако данните не се предават от единия търговец на другия, или ако резервацията на последващата услуга се случи повече от 24 часа след първоначалната, тогава са налице свързани туристически услуги.

Изключения:

Комбинацията от туристически услуги няма да се счита за пакет (изр. посл. т.67 от пар.1 към ДР на ЗТ) или пакетът няма да се регулира от специалните правила по раздел II и III на гл.VII от ЗТ (чл.79, ал.4 ЗТ), когато:
1) Туристическите услуги се реализират в рамките на 24 часа и в тях не се включва нощувка. Например: дневна екскурзия за опознаване на града.
2) Случаите, в които пакети се организират не по занятие и не с цел печалба. Например: НПО, което организира годишното събрание на членовете си или учители, които организират посещение на хижа с класа.
3) При рамково споразумение за организиране на служебни пътувания, свързани с търговската дейност на физическо/юридическо лице. Например: практиката големи компании да наемат туроператори да организират командировките им.
4) Една основна туристическа услуга (наставяне, храна, транспорт) е комбинирана с друга допълнителна туристическа услуга, която:

 • Не представлява значителен дял от стойността на услугата и не е обявена като съществена част от нея. Например нощувка на вила, която разполага с басейн, но никой не отива заради басейна.
 • Не е обявена като съществена част от услугата. Например нощувка в хотел „Дисниленд“ в Париж с включено посещение на парк „Дисниленд“, обявено като „Дисниленд с нощувка“ няма да се ползва от това изключение, защото посещението на „Дисниленд“ е обявено като съществена част от пакета.
 • Допълнителната туристическа услуга е закупена след като е започнало изпълнението на основната туристическа услуга. Например, закупена е екскурзия за посещение на двореца Сансуси, докато туристът ползва резервираните вече нощувки в Берлин.

Тук трябва да се отбележи, че разпоредбата на изр. посл. т.67 от пар.1 към ДР на ЗТ подлежи на поправително тълкуване, тъй като в нея се препраща към чл.80, ал.1, т.1, букви „а)“ до „г)“ от ЗТ, за да се определи какви услуги трябва да се комбинират, за да е налице изключение. Със сигурност законодателят не е имал предвид вече отменения чл.80 ЗТ, който нямаше в последната си редакция т.1 и букви „а)“ до „г)“ в нея, а е имал предвид чл.82, ал.1 ЗТ, в чиято точка първа има букви, които изброяват основните характеристики на туристическите услуги. Най-вероятно и буквите са от „б)“ до „д)“, тъй като б. „а)“ не е вид туристическа услуга, а от „б)“ до „г)“ са основните туристически услуги, които могат да се комбинират с допълнителни туристически услуги – б. „д)“, без да правят пакет.
Това поправително тълкуване важи с пълна сила и за нормата на изр. посл. т.68а от пар.1 към ДР на ЗТ, която урежда аналогични изключения от свързаните туристически услуги.

Какви са последиците от тази промяна?

Последиците са много прости:

Много по-широк кръг лица, които извършват туроператорска дейност:

Който организира туристически пакети, трябва да е регистриран като туроператор, за да е законна дейността му – чл.61, ал.2 вр. т.60 от пар.1 на ДР на ЗТ. Съответно, с разширяването на кръга на договори и сделки, които се считат за туристически пакет или на дейностите, които се считат за организиране на пакети, се разширява и кръга на туроператорите. Такива са, например:

 • Търговци, които продават ваучери за туристически услуги, които формират пакет.
 • Самолетни компании, които предлагат на сайтовете си нощувки в мястото на дестинация на полета.
 • Търговци, които предлагат пътувания по „поръчкова“ (т.е. не предварително определена) програма и други.

Разширен предмет на договора за туристически пакет:

Съгласно закона, “Договор за туристически пакет” е не само традиционния един договор с един търговец, когато сме изправени пред тази класическа хипотеза. За такъв ще се считат и съвкупността от всички договори, обхващащи туристическите услуги, включени в туристическия пакет, когато те са няколко.

Разширена регулация на отношения в туризма:

Във всички случаи на договор за туристически пакет, ако не са налице изброените по-горе изключения, трябва да се прилагат специалните правила на Раздел II от Глава 7 на Закона за туризма. Това включва редица задължения за предоставяне на информация, съдействие по време на пътуване, повече отговорности и ограничения за търговците, които сега ще се считат за туроператори.

В следваща статия ще разкажем и за другата новост в Закона за туризма – свързани туристически услуги.

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Поискай консултация