АД Господинов и Генчев

И през 2023-та фондът на ЕС „Ideas Powered for Business“ ще компенсира малки и средни предприятия за разходи по обекти на интелектуална собственост

За поредна годината стартира програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”. Тя е финансирана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в сътрудничество с националните служби по интелектуална собственост и Европейската комисия. Програмата цели подпомагане защитата на правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, предоставяйки субсидии за регистрация на търговски марки, дизайни, патенти, сортове растения, както и за услугата IP Scan.

Какво ново в програмата?

Срокът за кандидатстване е от 23.01.2023г. до 08.12.2023г. Различното от миналата година е, че ваучерите ще бъдат 4 на брой. Срокът за тяхното използване е по-кратък – 2 месеца. Размерите на ваучерите също са различни – този за марки и дизайн е намален, докато ваучерът за регистрация на патенти е с по-голяма сума, в сравнение с миналата година. Повече подробности за програмата ще откриете надолу в статията.

Вид и размер на финансирането

МСП ще могат да се ползват от финансово подпомагане, когато заявяват нови търговски марки и дизайни. Компенсирането може да се използва и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan). Търговските марки или дизайн могат да бъдат национални, регионални или на ЕС. Формата, под която ще бъде предоставена помощта, е ваучери. Чрез тях всеки бенефициер МСП ще може да поиска възстановяване на направените по заявяване или предварителна диагностика разходи за държавни такси, както следва:

 • Възстановяване на до 90% от разходите за услугата по предварителна диагностика (IP Scan);
 • Възстановяване на до 75% от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни на национално и европейско равнище;
 • Възстановяване на до 50% от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни извън ЕС. В това число влизат и заявките за международни марки.
 • Възстановяване на до 50% от таксата за електронно подаване на заявки за сортовете растения на ниво ЕС.
 • Възстановяване на до 75% от разходите за такси за патенти на национално равнище.

Програмата за 2023г. предвижда 4 вида ваучери:

 • Ваучер за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност 1350 евро.
 • Ваучер за регистрацията на търговска марка и дизайн на стойност 1000 евро.
 • Ваучер за регистрация на патенти на стойност 1500 евро.
 • Ваучер за заявки за сортовете растения на ниво ЕС на стойност 225 евро.

Всички ваучери, освен за сортове растения, са със срок на валидност 2 месеца. Всеки бенефициер може еднократно да увеличи срокът им за използване с до 4 месеца.

Кандидатстване

Могат да кандидатстват дружества, които отговаря на официалното определение на ЕС за малко или средно предприятие. Както и през миналата година, кандидатстването става с подаване на формуляр, достъпен след като МСП създаде свой профил във Фонда. След одобряване на заявлението, кандидатът получава уведомление за отпускането на безвъзмездни средства и ваучери. Кандидатът следва да заяви дейностите, за които желае да му бъдат възстановени разходи. Всеки одобрен кандидат получава ваучер съгласно вида компенсиране, което желае.

Следващата стъпка по процедурата е да се попълни втори формуляр – за възстановяване, отново достъпен в профила на МСП във Фонда. Това активира ваучера. В рамките на 1 месец от активирането Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ще извърши съответното плащане на сумата по ваучера

Фондът не покрива разходи за предварително регистрирани или заявени търговски марки, дизайни, патентни, сортове растения, нито правни разходи по регистрация(използване на услуги на адвокат или представител по индустриална собственост, разходи след производство по опозиция и др.).

Заключение

Целта на Фонда е за поредна година да насърчи МСП да потърсят закрилата на своите “активи с добавена стойност” – най-вече на означенията, които използват в търговската си дейност и специфичния външен вид на продукти, които предлагат. Наличието на регистрирана търговска марка и дизайн е една необходимост и инвестиция за успешен бизнес. Това дава възможност на всяко МСП успешно да защитава свои обозначения, външен вид, стоки или услуги от непозволено използване или копиране. По-кратките срокове за използване на ваучерите са с цел по-бързо освобождаване на неизползваните средства по тази програма.

От 23.01.2023г. може да кандидатствате за отпускане на безвъзмездни средства по програмата директно чрез портала на Фонда.

Възползвайте се от финансирането на ЕС за регистрация на Вашата търговска марка, като посетите страницата с услугите ни за търговски марки и заявите своята сега!

За повече информация или съдействие във връзка програмата не се колебайте да отправите запитвания към нас.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация