Какви са положенията и задълженията пред работодателите?

На 4 май 2023 г. в сила влиза т.нар. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Изключение в него са правилата, засягащи работодатели с общ брой работници или служители от 50 до 249, касаещи подаването на сигнали в самото предприятие, т.нар. вътрешно подаване на сигнали, които влизат в сила от 17 декември 2023г за тях.

С този Закон за пръв път се регламентира правното положение на определени групи лица, т.нар. whistleblowers, които подават сигнали или оповестяват публично информация за нарушения на българското или европейското законодателство.

Обхват и цели на Закона

Новоприетият закон има широк обхват и цели да предпази лицата от публичния и частния сектор, които се осмеляват да сигнализират за определен вид нарушения. За да получи този вид защита, подателят следва да е физическо лице, което подава неанонимен сигнал за информация, станала му известна в качеството му на:

 • Работник, служител, държавен служител или лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране;
 • Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • Доброволец или стажант;
 • Съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество;
 • Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение и др.

Възможните начини за подаване на сигнал са два – по вътрешен и по външен ред, в зависимост от статута на работодателя.

Правилата, касаещи работодателите в частния сектор, включително и за тези, които имат между 50 и 249 работници или служители, уреждат възможност за подаване на сигнали както по вътрешен, така и по външен ред. Поради редицата действия, които следва да се предприемат за привеждане в съответствие на дейността на задължените субекти с изискванията на закона, нормите за вътрешно подаване на сигнал за структурите със служители между 50 и 249 влизат в сила на 17 декември 2023г.

Всички останали работодатели биват задължени лица от 4 май 2023г., като следва да уведомят своите служители за възможността за подаване на сигнали чрез външен или вътрешен канал.

Сигнализирането на КЗЛД ще бъде възможно след 4 август 2023г.

Значение на новия закон

Освен правата, които създава този Закон, с него се появяват и много задължения, касаещи работодателите.

В Закона работодателите, отговарящи на конкретни изисквания, са наречени „задължени лица“. Те биват както от публичния, така и от частния сектор.

По-долу ще разгледаме задълженията, които възникват за работодателите от частния сектор, като следва да имаме предвид, че основно касаят такива с брой служители между 50 и 249.

Основните действия, които са вменени на задължените лица, може да разделим в няколко групи.
Организационни
  • Обявяване на интернет страниците, както и на видно място в офисите и работните помещения на ясно представена и леснодостъпна информация за реда на подаване на сигнали в организацията и цялостната процедура по разглеждането му;
  • Създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения;
  • Определяне на служител/служители, които да отговарят за разглеждането на постъпилите сигнали може да са длъжностни лица по защита на личните данни или друг служител. Няма забрана за изпълняването на други дейности от тях, стига съвместяването им да не води до конфликт на интереси. Възможно е тези лица да бъдат и външни на организацията и да са както физически, така и юридически.
  • Създаване на регистър на сигналите, в който се съдържа информация по всеки един подаден сигналв този регистър следва да се съдържа информация за лицето, приело сигнала, датата на подаването му, обобщение за твърдяното нарушение (място, времеви обхват) и др, съобразно утвърдени формуляри по образец.
  • Осигуряване на поверителност и сигурност на информацията, вписана в регистъра.
Последващи подаването на сигнал
  • Предприемане на мерки, целящи преустановяване или предотвратяване на нарушението;
  • Приоритизиране по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;
  • Прекратяване на проверката, ако нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай; ако се касае за повтарящ се случай, ако се установят данни за извършено престъпление, за което се сезира прокуратурата;
  • Изготвяне на индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия и резултатите от проверката.
  • Съобщаване на резултата от проверката на подалия сигнал работник или служител или на засегнатото лице;
  • Подаване на статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД).

По защита на лицата, подали сигнали
  • Защита срещу ответни действия – срещу всяко пряко или непряко действие или бездействие, което настъпва в работен контекст, предизвикано е от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, и което причинява или може да причини неблагоприятни последици, увреждащи сигнализиращото лице (напр. уволнение, понижаване в длъжност, забавяне повишаването в длъжност, промяна в продължителността на работното време)
  • Предприемане на мерки за подкрепа (безплатна информация за процедурите и мерките за защита; помощ пред всеки орган, необходима за защитата им срещу репресивни ответни действия; правна помощ в наказателни, граждански, административни и международни спорове, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения сигнал и др.)
Възможно е сигналът да бъде подаден директно по външен ред – до Комисията за защита на личните данни.
В заключение..

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, въведе редица изисквания, свързани със задължения на работодатели в частния сектор с 50 и повече работници или служители. Макар една част от задълженията за тях да възникват едва от 17 декември 2023г., привеждането в съответствие на дейността на тези предприятия следва да започне своевременно.

Поради това, ние интегрирахме нова услуга, свързана с изготвяне на пълния набор от документи, необходими за изпълнение на законовите изисквания по ЗЗЛПСПОИН; устни консултации, свързани със създаването на процедури за разглеждане на подадените сигнали и своевременната защита на засегнатите лица и на лицата, подаващи сигнали.

В случай, че искате да съобразите дейността си с редицата особености по новия закон и да избегнете налагането на санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв., възползвайте се от нашата нова услуга и се свържете с нас, за да приведем бизнесът Ви в съответствие на Закона!

ПОИСКАЙ КОНСУЛТАЦИЯ

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация