Прилагане на разпоредбите за защита на данните през 2021 г. в България Общ преглед  Изминалата година може да се класифицира като относително инертна по отношение на регулаторната дейност по защита на данните в България. От 22 публикувани значими решения на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), регулаторът е наложил глоба в едва четири случая. Дори…

Следва ли да се начислява ДДС и какво предвижда ЗКПО? Основно положение при облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) е, че единствено възмездните доставки на стоки и услуги подлежат на облагане с данъка (чл. 2, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност, „ЗДДС“), което се отнася и до доставките на софтуер. Това…

© 2021 Linx.bg

logo-footer

         

You cannot copy content of this page