АД Господинов и Генчев

С какво новият Закон за защита на търговската тайна ще помогне на бизнеса да опази конфиденциалната си информация?

В съвременната бизнес екосистема търговските тайни са определящи за конкурентоспособността както на установените лидери на пазара, така и на утвърждаващите се стартъпи. Предприятията, независимо от своя размер, ценят търговските тайни също толкова, колкото и патентите и другите форми на правата върху интелектуална собственост. В същото време обаче в бизнес средите е възприето, че те се ползват с най-слаба защита – до скоро такава бе уредена единствено в Закона за защита на конкуренцията и то по административен ред. Конкурентното право като публичноправен клон е предназначено да защитава преди всичко самата пазарна конкуренция и по-малко – частните интереси на търговците.

Всичко това се промени със Закона за защита на търговската тайна – ЗЗТТ (ДВ., бр. 28, 05.04.2019г.). Той транспонира Директива 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация и за първи път у нас незаконното използване и разпространение на търговска тайна ще бъде уредено по начин, аналогичен на интелектуалната собственост, който предвижда за бизнеса нови и ефективни начини за защита. Законът дава нова дефиниция на „търговка тайна“ и предвижда мерки и обезщетения за търговците, с които те могат да се защитят не само срещу неправомерното използване на поверителна информация, но и срещу незаконно ѝ придобиване и разкриване.

Какво е „търговска тайна“ и кога се нарушава незаконно?

В преамбюла на Директива 2016/943 (в същия смисъл е и чл.3 от ЗЗТТ„търговска тайна“ се дефинира като ценни ноу хау и търговска информация, които не е разкрита и е предвидено да остане поверителна. Това може да бъде например информация за клиенти и доставчици, бизнес планове, пазарни проучвания и стратегии. Важното е , че тези данни трябва да имат търговска стойност, поради тайния си характер, и по отношение на тях да предприети мерки за запазването им в тайна – т.е. няма да бъде търговска тайна информация, която е общоизвестна или не представлява съществен интерес за предприятието.

Законът предвижда три основни форми на нарушение: неправомерно придобиване, използване и разгласяване на информация, като ключовият елемент е липсата на съгласие на притежателя на търговската тайна. Незаконно придобиване е например копирането или присвояването на документи чрез нерегламентиран достъп. За неправомерно използване или разкриване се счита нарушаването на споразумение за запазване на поверителност (NDA) или друго задължение за ограничаване на използването на данните. Независимото откритие и обратният инженеринг обаче са напълно законни средства за придобиване на информация и не могат да бъдат ограничени.

Как да могат да се ограничат последиците от разкрита търговска тайна?

Ако разберете за неправомерно придобиване, използване и/или разгласяване на Ваша търговска тайна, можете да поискате налагането на определени временни ограничителни мерки като обезпечение преди самото дело (за разлика от производството за защита от нелоялна конкуренция, което осигурява такава защита едва след приключването му). Такива временни обезпечителни мерки са:

 • преустановяване или забрана използването или разкриването на търговската тайна;
 • забрана за производството, предлагането и пускането на пазара на стоки – предмет на нарушение;
 • налагане на мерки за граничен контрол и задържане на стоките;
 • забрана за предлагането и предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни;

Като алтернатива на тези мерки, ответникът може да внесе гаранция, предназначена да осигури обезщетение на притежателя на търговската тайна, ако впоследствие се докаже, че действително е извършено нарушение и са причинени вреди.

Ако съдът установи, че нарушение има, с решението си той може да наложи специфични забранителни и коригиращи мерки. Съдът може да забрани на ответника:

 • да използва или разкрива на търговската тайна;
 • да предлага, пуска на пазара, внася/изнася или използва стоките – предмет на нарушение;
 • да предлага или предоставя услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни;

Съдът може да наложи и коригиращи мерки по отношение на стоките – предмет на нарушението, документи, предмети, материали, вещества или части от тях, които съдържат или имплементират търговската тайна. Възможните мерки са:

 • унищожаването им по силата на съдебното решение;
 • изтегляне на стоките от пазара;
 • премахване на характеристиката на стоката, въз основа на която е установено нарушението;
 • предаване на стоките на притежателя на търговската тайна или, по негово искане, на благотворителни организации.

Обезщетение за притежателя на търговската тайна

Обезщетението, което може да получите в случай на неправомерно придобиване, използване и разкриване на Ваша търговска тайна, обхваща всички претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи. То може да включва и неимуществените вреди, когато това е приложимо (напр. увреждане имидж, намаляване на рейтинг). Освен това при определяне размера на обезщетението се вземат предвид и получените от нарушителя приходи в резултат на неправомерното му поведение.

Съществува и още една възможност, в случай че няма достатъчно данни за конкретния размер на настъпилите вреди, но нарушението е доказано. Тогава може да присъди фиксирана сума, равна на размера на възнагражденията, които биха могли да се дължат, ако нарушителят беше поискал разрешение да ползва тайната, както и направените от притежателя ѝ разходи (напр. за идентификация и проучване).

В заключение, с транспонирането на Директива 2016/943 българските търговци най-накрая ще могат да защитят ефективно поверителната си търговска информация и ноу хау чрез гражданскоправни средства. Предвидените мерки за защита на търговските тайни са до голяма степен съгласувани с режима на правата върху интелектуална собственост. Те предоставят възможност за налагане на предварителни и последващи мерки, които да ограничат неблагоприятните последици от незаконното използване и разпространение на търговски тайни. Именно тези мерки в много отношения се оказват по-важни за бизнеса от получаването на обезщетение и могат да се окажат решаващи за запазване на конкурентно предимство.

С нашата експертиза в сферата на интелектуалната собственост и търговското право, ние можем да Ви посъветваме как да защитите ефективно конфиденциалната си информация и да гарантираме, че ако Ваша търговска тайна бъде разкрита, ние ще Ви помогнем да защитите интересите си по най-успешния начин.

Поискай консултация

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Готови ли сте за DSA?

   Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

   Поискай консултация