Разширен обхват, облекчени условия и нова програма за увеличаване на заетостта.

В поредица от статии през извънредното положение Ви представихме въпроса с държавната помощ за запазването на работни места по така наречената програма „60/40“. Последиците от периода 13.03.2020г.-13.05.2020г. не са спрели да оказват отрицателно влияние върху заетостта в България и в началото на месец юли уредбата на извънредното трудово субсидиране бе допълнително развита.

С Постановление № 151 от 03/07/2020г. Министерски съвет ревизира и разшири обхвата на субсидиите по мярката 60/40. Тя ще бъде част от новия пакет “Заетост х3” на Министерството на труда и социалната политика, с които се цели запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение. Срокът на субсидиране се увеличава с 3 месеца, а кръгът от работодатели се разширява допълнително. По схемата 60/40 вече ще могат да кандидатстват определени работодатели от секторите „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм” ще бъдат подпомогнати с допълнителни месечни компенсации за всяко запазено работно място. Към стимулиращите мерки се създаде и нова програма за наемане на безработни „Заетост за теб“.

Облекчен ред и по-широк обхват

Редът за кандидатстване и размерите на субсидиите 60/40 остават същите – за всеки осигурен ще се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход за май 2020 г., както и 60% от дължимите осигурителни вноски.

Отпадат следните условия:

 • изискването работниците и служителите да са преустановили работа или да са в режим на намалено работно време. Все пак обаче компенсациите могат да се получават за служители, за които това условие е важало по време на извънредното положение или извънредната епидемиологична обстановка след това.
 • изискването работодателите да са платили данъци или осигуровки за тази година(2020г.), следва само да са ги декларирали като дължими.
 • периодът, през който може да се получава компенсация е от 1 юли до 30 септември 2020 г. 

Нови моменти

 • Единствено се запазва декларирането на спад в приходите на работодателя от 20% в предхождащия подаване на заявлението месец , спрямо същия месец на предходната календарна година;
 • Заявления до Агенция по заетостта вече ще могат да подават и работодатели от сферите на Предучилищното образование, Дневните грижи за деца(частни детски градини и ясли), Дентална медицина.

Останалите изисквания остават в голяма степен сходни. За повече информация вижте текста на Постановлението , като може да прочетете и нашия предходен материал по темата.

Допълнителна компенсация. От 60/40 към 80/20

Работодателите в секторите “Транспорт”, “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туризъм” ще могат да се ползват от допълнително компенсиране заради значителните щети, които претърпяха съответните браншове. Това бе допълнително предвидено в Решение № 429 от 2020 г., в което Министерски съвет определя условията и реда за изплащане на компенсации на предприятията, директно засегнати от извънредното положение. Размерът на компенсацията е в размер на 290 лв. на месец за всяко работно място.

Условията и начина за кандидатстване са същите като за 60/40 – спад на приходите с 20% спрямо същия календарен период през 2019 г. и декларирани данъци за 2020г.

Общият размер на субсидиране от мярката 60/40 и допълнителната компенсация за работодателите ще облекчи работодателите с до 80 %. Останалите 20% от разходите по работните места се поемат от работодателите. Тоест, след получаване на субсидията по 60/40 и допълнителната компенсация, работодателят единствено поема изплащането на съответните работници 189 лв. нето и както и внася техните данъчни и осигурителни вноски за съответния месец.

“Заетост за теб”

Третата мярка от пакета “Заетост х3” дава възможност работодатели да кандидатстват в Агенцията по заетостта за наемане на безработни по процедурата „Заетост за теб“ на ОПРЧР. Работодателите ще имат възможност да наемат безработни лица на пълно или непълно работно време до 3 месеца. За този тримесечен период държавата ще покрива минималната работна заплата от 610 лв. и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Задължително условие за работодателят е да запази заетостта на 75% от подкрепените(наетите по програмата) лица за период, равен на периода на субсидираната заетост, тоест до още три месеца.

Целева група на подпомагане са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Единствено те трябва да бъдат регистрирани в „Бюро по труда“, подобно задължение няма за работодателите. Търсещите работа не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на заявката на работодателя.

Основните изисквания към всеки работодател са следните:

Не е разрешено освобождаването на работник или служител за последващо наемане по настоящата програма. Такова лице може да бъде наето в друга фирма-кандидат, стига тя да не е свързано предприятие с работодателя по Закона за малките и средните предприятия(ЗМСП). Забраната за наемане на безработен в свързано предприятие важи за месец от подаване на заявлението до Агенция по заетостта. Свързано предприятие може да наеме освободен от работодател работник или служител едва след изтичането на този срок, но се поставя в риск от изчерпване на бюджета по програмата, който е фиксиран до 160 млн. лв.

Свързани предприятия по ЗМСП са такива, между които съществува някое от следните отношения:

 1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;
 2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;
 3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;
 4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.

Няма изискване собствениците на съответните дружества да не са свързани лица.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел следва да докажат, че извършват стопанска дейност и поддържат аналитична счетоводна отчетност за тази дейност с разделяне на стопанската и нестопанската дейност.

Работодател не може да получава субсидия по 60/40(80/20) за наетите лица по „Заетост за теб“. Финансирането на заетостта в предприятието става по един от двата режима. Двете програми са съвместими, ако с тях се финансират различни работни места.

Работодателите могат да кандидатстват от 01 юли 2020 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс на: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/0d7e3c01-6ea1-4926-bf07-edf4b0daac9a/description

Бюджетът на програмата покрива:

 • разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, както и
 • дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата.

Максималният брой на заявените работни места се определя спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 2 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 10 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 30 лица/ за сектор „Туризъм“ до 50
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 60 лица.

За ефективното възстановяване на бизнеса след извънредното положение и преодоляване на сериозните последици, които създаде, ръстът на заетостта трябва да се повиши значително. Именно това се цели с ревизираните мерки по извънредното трудово субсидиране. Подпомагането на работодателите е вече по-достъпно, а кръгът, който ще има достъп до субсииди, бе разрширен допълнително. Освен запазване на съществуващите работни места в редица сектори, пакетът „Заетост х3“ насърчава и последващото създаване на нови такива.

Поискай консултация

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Поискай консултация