Европейският парламент прие спешни мерки, за да помогне на бизнеса и гражданите да се справят с кризата 

На виртуалното си заседание на 26.03.2020 г. Европейският парламент одобри предложените от Европейската комисия спешни мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите да се справи с кризисната ситуация, породена от разпространението на COVID-19.  

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса  

Инициативата е насочена към насърчаване на инвестициите чрез мобилизиране на наличните резерви от парични средства в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове за незабавна борба с кризата. Размерът на публичните инвестиции ще достигне над 37 милиарда евро.

Средствата ще се предоставят за подпомагане финансирането на оборотния капитал в МСП,  укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите чрез инвестиции в продукти и услуги, необходими за насърчаване на капацитета за реагиране при кризи в областта на здравните услуги.

Разширяване полето на действиена фонд „Солидарност“ 

Фонд „Солидарност“ е създаден още през 2002 г. с цел подкрепа на държавите членки при големи бедствия, причинени от природни явления като наводнения, бури, земетресения, вулканични изригвания, горски пожари или суша. С приетите изменения приложното поле на фонда ще обхваща и тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве, каквато е предизвиканата от COVID-19.

Очаква се Европейската комисия да предприеме и допълнителни мерки, насочени специално към подпомагането на работниците и служителите като ускори работата си по законодателното предложение за Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица и мобилизира Европейскиятфондзаприспособяванекъмглобализацията.

Значение 

Икономическите последици от извънредната ситуация засягат целия ЕС и изискват мобилизиране на всички необходими ресурси както на национално, така и на европейско ниво. За преодоляването на критичната ситуация са необходими конкретни мерки за подкрепа и защита на икономиките, предприятията и работниците. От особено значение са именно мерките, насочени към финансиране на МСП, за да бъдат смекчени отрицателните последици върху пазарите на труда.  

Заключение

Въпреки споровете между представителите на държавите членки относно емитирането на „корона облигации“, Европейският парламент почти единодушно прие първите ефективни мерки, насочени към подпомагане на бизнеса и работниците. Тепърва предстои конкретизиране и допълване на мерките на ЕС за справяне с последиците от пандемията. 

Повече за плана на Комисията за справяне със социалните и икономически последици от коронавируса може да прочетете тук. 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  Поискай консултация

   

   *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

   ПУБЛИКАЦИИ

    

   Поискай консултация