От 06.04.2020г. са приети изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Повече може да прочете тук.

Новоприета норма в Закона за мерките по време на извънредното положение преустановява последиците от забава при парични задължения в гражданския оборот

Във връзка с настоящото извънредно положение се суспендират всички последици от забави за плащания, лихви, неустойки за забава, разваляния на договори, изземвания и предсрочно изискуеми задължения. Това стана ясно с приемането на новия чл. 6 от Закона за извънредното положение на второ четене днес – 20.03.2020г. От това спиране се ползват всички частноправни субекти за срок до отмяна на извънредното положение. Към този момент извънредното положение следва да продължи до 13.04.2020г. съгласно решението на НС от 13.03.

Пълният текст на разпоредбата е следния:

Чл. 6 До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Обхват

Няма спор, че действието на извънредното положение се явява форс мажор и по тази тема вече се изказаха доста колеги. Всички обаче приемат, а е и такава практиката, че форс мажор при парични задължения няма, тъй като се счита обикновено, че пари могат да се намерят, независимо дали бизнесът е затворен, например, или не (така и чл.81, ал.2 ЗЗД). Не и сега с новия чл.6 от Закона за мерките по време на извънредното положение, който въвежда форс мажор и за паричните плащания.

Разпоредбата касае абсолютно всички последици от забавено изпълнение на „плащане“, което следва да се тълкува като парично задължение. Това включва както дължимите обезщетения за забава под формата на лихви и неустойки, така и непаричните последици от неизпълнение. Последните, от друга страна, изглежда са неизчерпателно посочени и изредените в чл. 6 са само дадено примерно – непаричните последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Би следвало да се включат сред тях и последици като право на задържане по чл.91 ЗЗД, възражение за неизпълнен дълг, прекратяване на договорно основание и т.н. Нормата следва да се прилага както за заварените положения, така и за нововъзникнали, по време на извънредното положение, парични задължения.

Значение

До преминаване на извънредното положение кредиторите по частноправни сделки няма да могат да развалят договори на основание забава на плащане от страна на длъжника или да ангажират гражданската отговорност на последните. В контекста на ситуацията, много граждани са притеснени във връзка с наемните отношения, по-които са страна. С приемането на новия чл. 6 неизпълненото задължение за наемната цена към момента на извънредното положение няма да бъде основание за разваляне на договора или търсене на гражданска отговорност от наемателя-длъжник.

След преминаването на тези обстоятелства обаче задълженията на двете страни по договора се възстановяват и изпълнение ще се дължи. По същият начин стои и положението с договорите за туристически пакет. Чл. 6 е в синхрон с по-рано издадената заповед от министъра на туризма, в която пътуванията се отлагат, от което следва, че задълженията между туристи и туроператори се суспендират до прекратяване на извънредната обстановка. Повече по темата с преустановените пътувания може да прочете тук.

Тъмната страна

Монетата има и друга страна обаче. За много бизнеси това означава основание да спрат да плащат задълженията си, но да продължат да ползват услуги тип софтуер, хостинг, онлайн услуги, реклама, различни лицензионни права и други, чиято същност не е засегната от форс мажор. Така може да се създаде не само несправедлив резултат – облагодетелстване на нередовните пред редовните платци, но и стимулиране на задлъжнялостта и забавяне на оборотите в икономиката.

Заключение

С промените се цели облекчаване на гражданския и търговския оборот, които в момента продължават да трупат щети от епидемията. Това е част от извънредните законодателни реформи, чрез които се цели адаптиране, запазване и нормално погасяване на вече възникнали и нововъзникващи правоотношения.

Дали обаче тази мярка ще бъде полезна за преживяване и излизане от кризата или още повече ще я задълбочи? Определено нормата е доста широка и може да се стигне до злоупотреби и неприятен резултат.

*Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

Share this article :
Facebook
Twitter
LinkedIn

© 2020 Linx.bg

logo-footer

         

You cannot copy content of this page