АД Господинов и Генчев

През месец декември 2017 г. адвокат Генчев от Адвокатско дружество „Господинов и Генчев“ издаде научен труд озаглавен „ Преобразуване на търговски дружества на базата на Националните счетоводни стандарти“. Книгата е написана в съавторство с Жечка Симеонова – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор и преподавател в катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна. Има дългогодишна практика като лектор, одитор и консултант в областта на счетоводното и данъчното законодателство. Изданието се разпространява от издателство „Стено“.

Разработката има за предмет преобразуването на търговски дружества, и по-конкретно правните, данъчните и счетоводните ефекти, настъпващи в резултат на преобразуването.
В Глава първа от книгата са разгледани правните аспекти на преобразуването. Посочени са основните групи правни последици, присъщи на всички форми на преобразуване. В отделни точки са анализирани правната същност, причините и правните последици на вливането и сливането, разделянето, отделянето и промяната на правната форма.

Данъчното и счетоводното третиране на преобразуването на търговски дружества са разгледани в Глава втора, поради неразривно свързания характер на тези два аспекта на преобразуването. Акцентирано е специфичния данъчен режим за преобразуване на търговски дружества, въведен от ЗКПО, като са изведени характерните му принципи. Анализирани са основните моменти на преобразуването според ЗДДС И ЗДДФЛ.

В последната част от Глава втора са изложени счетоводните аспекти на преобразуването. Разгледани са двата подхода за отчитане на операциите свързани с отчитане на преобразуването чрез вливане – метод на покупката и обединяването на участия, като се посочва кога кой от двата метода следва да се приложи. Представени са счетоводните аспекти на преобразуването чрез разделяне, като са изложени са счетоводните записвания както в случай на новоучредени приемащи дружества, така и в ситуациите, когато приемащите дружества са съществували преди преобразуването.

В научния труд са разгледани основните проблеми, свързани с процеса на преобразуване. Подчертано е, че по въпроса за преобразуването има значителна неяснота или усложненост в нормативната регламентация. Необходими са по-ясно дефинирани изисквания по отношение на видовете преобразувания, процесите свързани с тях, последиците от тях. Наблюдава се разминаване в терминологията на данъчните закони и Търговския закон. При това, необходимостта от счетоводно третиране на съответните проблеми усложнява допълнително възникващите казуси и връзки между регламентите.

Поискай консултация

 

  *Първоначалната консултация има за цел да Ви ориентира какъв тип услуга Ви е необходима във Вашия случай и колко струва тя. Съгласно, чл.9 и 45 от Закона за адвокатурата и чл.5 от Етичния кодекс на адвоката, опазването на Вашите тайни е наша основна мисия и клетвено задължение.

  ПУБЛИКАЦИИ

   

  Готови ли сте за DSA?

  Регламентът за цифровите услуги започна да се прилага от 17 февруари 2024 г.      Още

  Поискай консултация